AD ACTA PROMOTION

+421 905 210 678, info@adactap.sk

Distribúcia novín EXPRES

Distribúcia do schránok prevažne rodinných domov okresu Banská Bystrica:

Banská Bystrica - Kostiviarska, Jakub, Šalková, Kremnička, Iliaš, Rakytovce, Senica pri BB, Uľanka, Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Čerín - Čačín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Dúbravica, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Moštenica, Môlča, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov - Sebedín, Sebedín-Bečov - Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Vlkanová, Sielnica, Sliač - Hájniky, Veľká Lúka